top of page

WEDDINGPHOTOGRAPHY

GALERIE | GALLERIES

Rep_070.jpg
K+M_686.jpg
Agata + Kacper
_DL03742.jpg

Poznajmy się lepiej! | Let's get to know each other!

Cześć!

Nazywam się Damian Lemański, a niektórzy znają mnie także jako Wolf Wagabunda. Nie lubię szufladkowania, więc nie bardzo przepadam za nazywa-niem siebie fotografem ślubnym:) Jak już, to po prostu fotografem, ponieważ fotografuję nie tylko śluby (co możesz zauważyć na tej stronie). 

Jednak jak już mam się określić jednym słowem to najodpowiedniejszym jest marzyciel :) Uwielbiam marzyć :) O pięknym święcie, kochających się ludziach, kosmosie, dzikich krainach, które chciałbym odwiedzić.

Oczywiście staram się te marzenia również realizować.

 

Kilka lat temu (w 2011 roku) bez żadnego planu wybrałem się z plecakiem

do Ameryki Południowej. 181 dni włóczyłem się po tym przepięknym kontynencie (zrealizowałem też film z tej wyprawy - "181"). Była to realizacja chłopięcego marzenia odkrywania świata, bycia wolnym, a także,

jak to nazywam, mój własny egzamin dojrzałości. Z kolei w roku 2015 postanowiłem zrealizować kolejne tego typu marzenie. Z racji, iż uwielbiam naturę, ogromne puste przestrzenie i rowerowanie, zamarzyło mi się ujrzeć Saharę z perspektywy rowerowego siodełka. I tak, wychodząc naprzeciw temu marzeniu, 5 października 2015 roku wyciągnąłem moją Czarną Perłę z piwnicy 
i ruszyłem z mojego małego miasteczka, Korsz na Mazurach, z marzeniem dotarcia do Dakaru w Senegalu.

Po 171 dniach w drodze udało mi się ukończyć mój własny rajd Dakar:)

Będąc egoistą, który stara się myśleć nie tylko o sobie, podczas tej wyprawy wspólnie z Fundacją Usłyszeć Afrykę, zbierałem pieniądze na edukację głuchoniemej dziewczynki z Senegalu, Makane Dieng, którą poznałem u celu.

Z tej wyprawy również zmontowałem film - "Restauracja".

A więc fotografia i włóczęga to dwie największe pasje mojego życia.

Uwielbiam opowiadać historie zakochanych ludzi. Tak prawdziwie zakochanych, dla których dzień ślubu nie jest społecznym wymogiem, a okazją do zapewnienia ukochanej osoby o swojej miłości. 

 

Jeśli chciałabyś/chciałbyś, abym opowiedział historię Twojej miłości to teraz Ty napisz mi coś o sobie:) Opowiedz mi o swoich marzeniach i planach:)

307'3-DWW0142-obr-2.jpg

Western Sahara

IMG_4728_BW_1000.jpg

photo: Ulka Dzikiewicz

Iceland

Hey!

My name is Damian Lemański, and some also know me as Wolf Vagabond.

I do not like compartmentalisation, so I do not really like calling myself
a wedding photographer :) If I have to, I'm just a photographer because

I'm photographing not only weddings (as you can see on this website).

However, as I have to describe myself in one word, the dreamer is the most suitable :) I love to dream about a beautiful world, people loving each other, space, wild lands that I would like to visit.

Of course, I try to realize these dreams too.

 

A few years ago (in 2011) I went with my backpack to South America

without any plan. 181 days roamed the beautiful continent (I also made a movie from this trip - "181"). It was the realization of the boy's dream

of exploring the world, being free, and, as I call it, my own maturity exam.

In turn, in 2015, I decided to realize another dream of this type. Due to the fact that I love nature, huge empty spaces and cycling, I dreamed of seeing Sahara

from the perspective of a bicycle saddle. And so, in order to meet this dream, on October 5, 2015, I pulled out my Black Pearl from the basement and set off from my little town Korsze in Mazury (north-east of Poland), with the dream

of reaching Dakar in Senegal.

After 171 days on the way I managed to finish my own Dakar rally :)

Being an egoist who tries to think not only about himself, during this trip together with the Foundation Hear Africa, I was raising money for education

of a deaf girl from Senegal, Makane Dieng, whom I met at the end.

From this trip I also edited the movie - "Restaurant".

 

So photography and wanderlust are the two greatest passions of my life.

I love telling stories of people in love. So truly in love,

for which the wedding day is not a social requirement, but an opportunity

to provide a loved one with their love.

 

If you would like me to tell the story of your love, write me something

about yourself :) Tell me about your dreams and plans :)

A MEMBER OF

FEATURED ON

horizontal-black.png

International Community of Wedding Photographers

LLFBadgeWhite.png
planujemywesele.png

E-MAIL

lemanski.damian@gmail.com

PHONE

+48 515 181 277 

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon

FOLLOW ME ON

bottom of page