top of page

THE STRONGEST (part 2) | NAJSILNIEJSI (cz.2)

The project's title comes from the name of one of the streets in New York City, which the City Council decided to rename "Avenue of the Strongest," paying tribute to the city's garbage collection workers. The word "strongest" has to do with the fact that these people clean the city of several tons of waste every day.

When I flew to the U.S. in the fall of 2022 for a photography workshop, I knew that I would also want to take the opportunity to photograph "The Strongest" in New York, from where the title of this story came. I didn't have any more time to contact and ask the management of the cleaning companies, so I decided to simply ask the workers on the street. I managed to meet some interesting people this way, who were open to being captured in my photographs.


Tytuł projektu wywodzi się z nazwy jednej z ulic w Nowym Jorku, którą Rada Miasta postanowiła zmienić na „Aleję Najsilniejszych”, oddając w ten sposób hołd pracownikom zajmującym się zbieraniem śmieci w mieście. Słowo „najsilniejsi” ma związek z tym, że osoby te każdego dnia oczyszczają miasto z kilkunastu ton odpadów.

Gdy jesienią 2022 roku leciałem do USA na warsztaty fotograficzne, wiedziałem, że będę także chciał skorzystać z okazji, by sfotografować „Najsilniejszych” w Nowym Jorku, skąd przyszedł tytuł tego reportażu. Nie miałem już czasu na kontakt i prośby do kierownictwa firm sprzątających, dlatego postanowiłem po prostu pytać pracowników na ulicy. Udało mi się tak poznać kilka ciekawych osób, które były otwarte na uwiecznienie na moich fotografiach.


Marlon and his co-worker, whose name I did not learn. I met them while hanging around Washington Square Park in the early morning.


Marlon i jego współpracownik, którego imienia nie poznałem. Natknąłem się na nich, gdy wczesnym rankiem kręciłem się przy Washington Square Park.


Robert. I met him in Washington Square Park. He is one of the employees responsible for maintaining cleanliness in one of Manhattan's best-loved parks, right next to New York University.


Robert. Spotkałem go w Washington Square Park. Jest on jednym z pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w jednym z najbardziej lubianych parków na Manhattanie, tuż obok Uniwersytetu Nowojorskiego.


Idris and Alisha. I met them near the New York University next to the Washington Square Park. They were the first workers I spoke to and had no problem photographing them. Alisha is also the first woman I've met in this profession and I was fascinated by her bright sunny smile.


Idris and Alisha. Spotkałem ich w pobliżu Uniwersytetu Nowojorskiego obok Washington Square Park. Byli pierwszymi pracownikami, z którymi rozmawiałem i nie miałem problemu z ich sfotografowaniem. Alisha jest też pierwszą kobietą, którą spotkałem w tym zawodzie i byłem zafascynowany jej jasnym, słonecznym uśmiechem.


Lee. I met him also in the Washington Square Park.


Lee. Go również spotkałem w Washington Square Park.


Maria and Quisha, who I met in the same park.


Maria i Quisha, które poznałem w tym samym parku.And here you can see a pile of trash on Grove Street, behind which, on the left, is the building that "played" in the TV series Friends.


A tu widać stertę śmieci przy ulicy Grove, za którą po lewej znajduje się budynek, który "grał" w serialu "Przyjaciele".

A garbage truck entering WM (Waste Management)'s Harlem River Yard transfer station in the Bronx at sunset as seen from the Willis Avenue Bridge.


Śmieciarka wjeżdżająca o zachodzie słońca na stację przeładunkową Harlem River Yard firmy WM (Waste Management) na Bronxie widziana z mostu Willis Avenue Bridge.


To be continued.

Ciąg dalszy nastąpi.

Comments


bottom of page