top of page

Roma     About

2017 - 

It is a long term project about Roma people. For now 99,9% of the photographs are from Lunik IX - a settlement in Kosice, Slovakia, which I visited 7 times since 2017. It is almost entirely inhabited by the Roma community and forms a kind of a ghetto of today - a place avoided by the inhabitants of other districts of this beautiful, second largest, city in Slovakia.

According to research by the European Union Agency for Fundamental Rights the Roma people are by far the most long-term discriminated minority in the EU. Eighty percent of Roma people in the EU are still living below the poverty threshold in their country. Every third Rom lives in a building with no running water, and every tenth in the building without electricity. Every fourth Roma and every third Roma child live in a household where hunger was experienced at least once in the previous month.

[European Union Agency for Fundamental Rights, 2017]

 

[Photos awarded in press photography competitions: Grand Press Photo 2017 and Slovak Press Photo 2017.]

Romowie

 

2017 -

To długoterminowy projekt o Romach. Na ten moment 99,9% fotografii jest z Lunika IX - osiedla w słowackich Koszycach, które odwiedziłem 7 razy od 2017 roku. Prawie całkowicie jest ono zamieszkane przez romską społeczność i tworzy swego rodzaju getto dzisiejszych czasów - miejsce omijane z daleka przez mieszkańców pozostałych dzielnic tego pięknego, drugiego co do wielkości, miasta Słowacji. 

Według badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej Romowie są zdecydowanie najdłużej dyskryminowaną mniejszością w UE. Osiemdziesiąt procent Romów w UE nadal żyje poniżej progu ubóstwa w swoim kraju. Co trzeci Rom mieszka w budynku bez bieżącej wody, a co dziesiąty w budynku bez prądu. Co czwarty Rom i co trzecie dziecko romskie mieszka w gospodarstwie domowym, w którym głód był doświadczany przynajmniej raz w poprzednim miesiącu.

[Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2017]

 

[Fotografie nagrodzone w konkursach fotografii prasowej: Grand Press Photo 2017 oraz Slovak Press Photo 2017.]

bottom of page