top of page

2022 - 

 

A project about a Warsaw housing estate „Przyczółek Grochowski” formed by just one apartment block. 

 

The block located in Warsaw's Goclaw district is the longest building in Poland. It has a total length of about 1.5 km (with kinks) and is located in the quarter of six streets. Colloquially, the building is also sometimes referred to as "Beijing," a reference to China's Great Wall. The estate has undoubted urban advantages. As intended by the architects, the inner courtyards create a green semi-private space. 

 

The building was designed by architects Oskar Hansen and Zofia Garlińska-Hansen, hence the common name Hansen Estate. Designed in 1963 and built in 1969-1974, it consists of a sequence of 22 blocks, 3-7 stories high, refracted nine times at right angles, with a total area of 85,000 sq. m. / about 1,800 of apartments and occupies a quarter of 11.2 hectares. The estate was to be an ideal settlement with easy and quick access to apartments, good internal communication and separation of pedestrian and car traffic. The result was one long block of flats on an M-plan. 

 

The Hansens called the concept of connecting all the segments of the block with a system of galleries a "linear continuous system." The „Przyczółek Grochowski” estate was the first of the so-called LSC (Linear Continuous System) project - a utopian city stretching across Poland with four development strings. Each of them is to run along Poland's largest rivers. The traffic routes were to consist of a highway and a high-speed rail line. Within a few hundred meters of the string, the architects planned to build housing estates and shopping and service centers, while behind them would be farmland, forests and recreational areas. 

 

„Przyczółek Grochowski”, the longest building in Warsaw as well as in Poland, is a unique housing estate on a global scale. It is an excellent example of modernist social engineering, one of the most interesting architectural experiments of the communist era in Poland.

"I tu chciałbym umrzeć, ale jeszcze nie teraz"

 

2022 - 

 

Projekt o warszawskim osiedlu "Przyczółek Grochowski", które tworzy tylko jeden blok mieszkalny. 

 

Blok znajdujący się na warszawskim Gocławiu jest najdłuższym budynkiem w Polsce. Jego całkowita długość wynosi około 1,5 km i znajduje się w kwartale sześciu ulic. Kolokwialnie budynek bywa też nazywany "Pekinem", co jest nawiązaniem do chińskiego Wielkiego Muru. Osiedle posiada niewątpliwe walory urbanistyczne. Zgodnie z założeniami architektów, wewnętrzne dziedzińce tworzą zieloną, półprywatną przestrzeń. 

 

Budynek został zaprojektowany przez architektów Oskara Hansena i Zofię Garlińską-Hansen, stąd potoczna nazwa Osiedle Hansena. Zaprojektowane w 1963 roku, a budowane w latach 1969-1974, składa się z ciągu 22 bloków o wysokości 3-7 pięter, załamanych dziewięciokrotnie pod kątem prostym, o łącznej powierzchni 85 000 m2 / około 1800 mieszkań i zajmuje kwartał o powierzchni 11,2 ha. Osiedle miało być idealnym osiedlem z łatwym i szybkim dostępem do mieszkań, dobrą komunikacją wewnętrzną i rozdzieleniem ruchu pieszego od samochodowego. W efekcie powstał jeden długi blok na planie litery M. 

 

Koncepcję połączenia wszystkich segmentów bloku systemem galerii Hansenowie nazwali "liniowym systemem ciągłym". Osiedle "Przyczółek Grochowski" było pierwszym z projektu tzw. LSC (Linear Continuous System) - utopijnego miasta ciągnącego się przez całą Polskę z czterema ciągami zabudowy. Każdy z nich ma przebiegać wzdłuż największych polskich rzek. Ciągi komunikacyjne miały składać się z autostrady i linii szybkiej kolei. W promieniu kilkuset metrów od ciągu architekci planowali wybudować osiedla mieszkaniowe i centra handlowo-usługowe, a za nimi znajdowałyby się pola uprawne, lasy i tereny rekreacyjne. 

 

"Przyczółek Grochowski", najdłuższy budynek w Warszawie, a także w Polsce, to wyjątkowe osiedle w skali światowej. To doskonały przykład modernistycznej inżynierii społecznej, jeden z najciekawszych eksperymentów architektonicznych okresu PRL w Polsce.

bottom of page