top of page

Maslickovo
Maslickovo is an illegal village situated in Kosice (Slovakia) next to Lunik IX, founded by the families from Lunik after the demolition of buildings in which they've been living. 

Several hundred people live in Maslickovo in the sheds scattered in the field without running water, gas or electricity.

 

Lunik IX is a district in Kosice, Slovakia, almost entirely inhabited by Roma people (about 3,500 - 6,000 people) living in terrible conditions. 

More than 1,000 kids live here, go to school (located inside of the settlement) and play every day.

According to research by the European Union Agency for Fundamental Rights the Roma people are by far the most long-term discriminated minority in the EU. Eighty percent of Roma people in the EU are still living below the poverty threshold in their country. Every third Rom lives in a building with no running water, and every tenth in the building without electricity. Every fourth Roma and every third Roma child live in a household where hunger was experienced at least once in the previous month.

Maslickovo

Maslickovo to nielegalna wioska położona w Koszycach (Słowacja) obok Lunika IX, założona przez rodziny z Lunika po rozbiórce budynków, w których mieszkali.

Kilkaset osób mieszka w Maslickovie w szopach rozrzuconych na polu bez bieżącej wody, gazu i elektryczności.

 

Lunik IX to dzielnica w Koszycach na Słowacji, prawie całkowicie zamieszkana przez Romów (około 3500 - 6000 osób) żyjących w strasznych warunkach.

Mieszka tu ponad 1000 dzieci, które chodzą do szkoły (znajdującej się wewnątrz osady) i bawią się codziennie.

 

Według badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej Romowie są zdecydowanie najdłużej dyskryminowaną mniejszością w UE. Osiemdziesiąt procent Romów w UE nadal żyje poniżej progu ubóstwa w swoim kraju. Co trzeci Rom mieszka w budynku bez bieżącej wody, a co dziesiąty w budynku bez prądu. Co czwarty Rom i co trzecie dziecko romskie mieszka w gospodarstwie domowym, w którym głód był doświadczany przynajmniej raz w poprzednim miesiącu.

bottom of page