top of page

Lunik 9
Lunik IX is a district in Kosice, the biggest city of eastern Slovakia, almost entirely inhabited by Roma People. 
Without running water or gas, with electricity only after 2 pm (if they pay 60 € per month) live there about 3,500 - 6,000 people. This difference is due to high migration. Some youngsters are looking for their chance in western Europe - in Belgium, the Netherlands or Great Britain, but many are returning. Most do not have a permanent job. Many employers don't want to employ Roma people. They have some money to live only from the social benefit and casual work.

It's like a ghetto surrounded by a mental wall. Nobody from the city go there because they are afraid of being robbed or beaten. For many Slovakian it's the most dark part of their country.
More than 1,000 kids live there, go to school (located inside of the settlement) and play every day. An alcohol and drugs is a real problem there, mostly among boys. Even the youngest often smell the glue or any other product after which they feel intoxicated.
There are also families who want a decent life and try to do everything to change that fate. They also have outsiders who want to help them - the clergy and ordinary volunteers.
When several blocks were demolished a few years ago, dozens of families found themselves on the pavement. For this reason, next to Lunik many sheds or barracks were built of fibreboards, creating so-called illegal village - Maslickovo - which became a new home for these families. Several hundred people live there in the sheds scattered in the field near Lunik.

According to research by the European Union Agency for Fundamental Rights the Roma people are by far the most long-term discriminated minority in the EU. Eighty percent of Roma people in the EU are still living below the poverty threshold in their country. Every third Rom lives in a building with no running water, and every tenth in the building without electricity. Every fourth Roma and every third Roma child live in a household where hunger was experienced at least once in the previous month. 

[European Union Agency for Fundamental Rights, 2017]

 

[Photos awarded in press photography competitions: Grand Press Photo 2017 and Slovak Press Photo 2017.]

Lunik 9

Lunik IX to jedno z osiedli słowackich Koszyc, znajdujące się na południowo-zachodnim skraju miasta, prawie w 100% zamieszkałe przez Romów. 

Liczba mieszkańców waha się od 3,5 do 6 tysięcy ludzi. Taka różnica spowodowana jest dużą migracją. Część młodych szuka swojej szansy na zachodzie Europy - w Belgii, Holandii, czy na Wyspach Brytyjskich, ale wielu z nich wraca. Żyją tu bez bieżącej wody oraz gazu, a prąd mają od godz. 14 (i to tylko ci, którzy płacą 60 euro miesięcznie). Większość nie ma stałej pracy. Wielu pracodawców po prostu nie chce zatrudniać Romów. Utrzymują się jedynie z zasiłków socjalnych i dorywczej pracy.

Miejsce to przypomina getto otoczone nie fizycznym, a mentalnym murem. Ludzie z miasta nie chcą tu przychodzić (nawet rozmowa wzbudza negatywne emocje), ponieważ boją się, że zostaną pobici i okradzeni. Dla wielu Słowaków to najciemniejszy zakamarek ich pięknego kraju.

Jest to dom dla ponad tysiąca pięknych dzieci. Chodzą do szkoły (znajdującej się wewnątrz osiedla) oraz bawią się każdego dnia. Alkohol i narkotyki to ogromny problem tego miejsca, głównie wśród chłopców. Nawet ci najmłodsi często wąchają klej, czy jakiekolwiek inne produkty, po których czują odurzenie. 

Są również rodziny, które chcą godnego życia i starają się robić wszystko, by ten los zmienić. Mają też osoby z zewnątrz, które chcą im w tym pomóc - duchowne i także zwykłych wolontariuszy.
Kiedy kilka lat temu wyburzono dwa bloki
 na tym osiedlu, dziesiątki rodzin znalazły się na bruku. Z tego powodu tuż obok Lunika stanęło wiele szop czy baraków pobudowanych z płyt pilśniowych, stając się nowym domem dla tych rodzin i tworząc w ten sposób tak zwaną nielegalną wioskę - Maslickovo. Mieszka tam kilkaset osób w domach-szopach rozrzuconych w polu przy Luniku.

Według badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej Romowie są zdecydowanie najdłużej dyskryminowaną mniejszością w UE. Osiemdziesiąt procent Romów w UE nadal żyje poniżej progu ubóstwa w swoim kraju. Co trzeci Rom mieszka w budynku bez bieżącej wody, a co dziesiąty w budynku bez prądu. Co czwarty Rom i co trzecie dziecko romskie mieszka w gospodarstwie domowym, w którym głód był doświadczany przynajmniej raz w poprzednim miesiącu.

[Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2017]

[Fotografie nagrodzone w konkursach fotografii prasowej: Grand Press Photo 2017 oraz Slovak Press Photo 2017.]

bottom of page